За Запослене

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Члан 21.

Дужности су да:

 • долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе, односно свог првог часа;
 • одлази на време на час;
 • о свом изостајању благовремено извештава директора или дежурног наставника, ради благовременог организовања замене;
 • свако неоправдано изостајање или необавештавање директора о изостајању са посла или закашњењу, сматраће се повредом радне обавезе;
 • наставник који је организовано допунски час или друге активности дужан је да брине о боравку ученика у школи од почетка допунског часа или друге активности, па до њеног завршетка;
 • користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал само у службене сврхе;
 • долази на наставу прикладно одевен;
 • не напушта час, осим у изузетним случајевима (на позив директора и сл.);
 • да се по завршетку  часа, за време великог одмора и по завршетку наставе брине да ученици изађу из учионице остављајући је у уредном стању и да из учионице изађе тек кад учионицу напусте сви ученици;
 • поштује распоред дежурства који одређује директор.

Члан 22.

Одељењски старешина је дужан да:

 • брине о укупном раду и успеху својих ученика;
 • води уредно дневник рада, односно разредну књигу, матичну књигу ученика  и другу прописану евиденцију о образовно-васпитном раду, попуњава: ђачку књижицу, сведочанство, преводницу и друге јавне исправе;
 • благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију;
 • правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања лекара или оправдања родитеља, односно старатеља ученика;
 • уписује обавештења за родитеље, односно старатеље ученика у ђачку књижицу и врши контролу да ли су примили обавештење;
 • сарађује са родитељима, односно старатељима ученика, одржава родитељске састанке и ткз. „отворена врата“ и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху ученика и пружа информације о другим активностима школе;
 • брине о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других ваннаставних активности ученика;
 • води поступак за утврђивање повреда обавеза ученика из свог одељења.
 • похваљује успешне ученике и предлаже за награђивање ученике који постижу изузетне резултате у свом раду.

Члан 23.

Међусобни односи наставника, осталих запослених у Школи и ученика треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге Школе.

Члан 24.

Распоредом дежурства директор одређује дежурство наставника, време и место дежурства.

Члан 25.

Дежурни наставник је дужан да на посао дође 30 минута пре почетка наставе и дежура на месту у Школи на коме му одреди директор.

Дежурни наставник уредно води књигу дежурства и у њу уписује све промене које су од значаја за живот и рад у школи, а посебно настале штете и њихове починиоце, као и одсуства и закашњења наставника.

                                                                                                                       

Члан 26.

Стручни сарадници у Школи су: школски психолог, педагог и библиотекар.

Дужности стручних сарадника су:

 • долазе у школу најкасније 10 минута пре почетка радног времена;
 • својим стручним знањем и саветодавним радом унапређује образовно васпитни рад у школи и прушају стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима по питањима која су од значаја за образовање и васпитање ученика;
 • остварују сарадњу са наставницима, директором Школе и осталим запосленима;
 • остварују сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика;
 • извршавају друге обавезе утврђене  законским прописима  у основној школи.

 

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ВАННАСТАВНОГ ОСОБЉА

 

Члан  27.

 

Дужности запослених који обављању правне и административно финансијске послове су да:

-долазе на посао на време и прикладно обучени;

-обавесте директора о изостајању с посла, из службених као и приватних разлога;

– се професионлано  опходе према ученицима, родитељима ученика, запосленим у школи и другим лицима;

Члан 28.

Домар је дужан да:

 • свакодневно прегледа учионице, кабинете и друге просторије Школе у циљу уочавања кварова и недостатака;
 • утврђује стање објекта и опреме и води евиденцију;
 • брине о безбедности објекта;
 • дужан је да обавести директора о свим недостацима и кваровима у објекту;
 • одржава уредност дворишта ,посебно зелене површине, заједно са спремачицама;

Члан 29.

Дужности спремачице су да:

 • одржава чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена;
 • помаже у раду дежурном наставнику и дежурним ученицима;
 • дежура на свом спрату и не удаљава се са радног места без дозволе директора;
 • предузима мере у сарадњи са дежурним наставником да се очува ред и мир, посебно безбедност ученика, запослених у Школи и имовина;
 • благовремено обавештава задуженог запосленог о потреби за средствима за одржавање чистоће;
 • по завршетка рада у другој смени предузима све мере да се обезбеди објекат Школе ( да се објекат закључа, погасе светла, затворе прозори, провере водоводне, грејне и друге инсталације).

Члан 30.

Све запослени дужни су да на посао долазе прикладно одевени.

 

У одевању нису дозвољене: кратке сукње, кратке панталоне и шорцеве, прозирна одећа, папуче за плажу, мајице које обнажују стомак, мајице са дубоким деколтеом, мајице са танким бретелама могу се носити само уз кошуљу и блејзер, уске панталоне се могу носити уз дужу тунику или кошуљу.