За Ученике

УЧЕНИК

Испуњава захтеве предвиђене наставним планом и програмом.
Доноси на час уџбенике, свескe, прибор и опрему потребну за реализацију наставног процеса.
Уредно похађа наставу према прописаном распореду часова и према предвиђеној сатници.
Не долази ни на један час ако је на боловању.
Обавештава одељенског старешину да је на боловању ако траје дуже од три дана.
Правда изостанке са наставе одмах по повратку са боловања.
Не закашњава на час.
С поштовањем се односи према наставницима и осталим запосленима у школи.
Не прети и не омаловажава личност наставника и осталих запослених у школи.
Пристојно се понаша у школској згради и у школском дворишту.
Не чека наставника испред зборнице и осталих службених просторија.
Информације тражи од дежурног ученика или дежурног наставника, док се за помоћ обраћа одељенском старешини, стручним службама и одговорном лицу.
Не носи дневника рада и осталу школску докуматацију.
Поштује радно време сервисних служби школе.
У ходнику испред учионице не прави неред и гужву.
Не нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту док трају часови.
Испред учионице чека наставника најдуже 10 минута а затим се председник одељења јавља дежурном професору.
Не оштећује и не уништава школску имовину, имовину запослених у школи и других ученика.
Не одбија разговор са наставником, одељенским старешином, педагогом и другим  одговорним лицима.

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

                                                                     Члан 5.

 Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању, Статутом а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање а нарочито право на:

-квалитетан образовно васпитан рад;

-увашавање личности;

-подрђку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

-заштиту од дискримнације, насиља, злостављања и занемаривања;

-благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

-информација о његовим правима и обавезама;

-слободу удруживања у различите групе, клубове у ученички парламент;

-подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

-покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно васпитном процесу уколико права из овог члана нису остварена;

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, увађавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељенског старешине, психолога и педагога.

                                                             Члан 6.

Ученик и његов родитељ може да подноси пријаву директору школе у случају непримереног понашања запосленог.

Директор школе је дужан да пријаву размотри  и одлучи по њој.

Запослени у школи је дужан да пријави директору, односно Школском одбору, кршење права ученика предвиђених овим Правилима и Законом.

У случају повреде и материјалне штете ученик има право да то пријави дежурном наставнику и одељенском старешини ради предузимања одговарајућих мера.

                                                             Члан 7.

Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта и жалбу на испит.

Дужност ученика је да:

  • редовно похађа наставу, стиче знања и овладава вештинама и уредно извршава друге обавезе у процесу образовно-васпитног рада утврђеног Годишњим програмом рада Школе;
  • уредно похађа часове допунске и додатне наставе у које је, према индивидуалним потребама, укључен;
  • у Школу долази прикладно одевен (дечаци не смеју да носе: шортс, мајице на трегере, папуче за плажу, капе, качкете, капуљаче на часу, навијачка обележја на часу, мајице и дуксеве са провокативним налепницима и текстовима, расистичка, нацистичка и секташка обележја, упадљиво исцепане фармерке; девојчице не смеју да носе: шотрс, прекратке сукње, прекратке мајице које обнажују стомак, мајице са дубоким деколтеом и танким бретелама, обућу са високим потпетицама, папуче за плажу, мараме на глави за време часа, мајице и дуксеве са провокативним налепницама и текстовима, расистичка, нацистичка и секташка обележја, упадљиво исцепане мајице), брине о личној уредности и хигијени, хигијени школских просторија и школске средине у целини;
  • долази у Школу најкасније 10 минута пре почетка часа, а после знака за почетак наставе да се налази на свом месту, спреман за почетак часа;
  • дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе и других облика образовно-васпитног рада, испита, културних и других активности;
  • води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време школског одмора;
  • по уласку у Школу искључи мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерске технике којима се ремети ред при образовно-васпитном раду;
  • чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе;
  • надокнади материјалну штету причињену намерно или из крајње непажње имовини Школе или имовини других организација за време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада (по утврђеним чињеницама штету надокнађује ученик који је штету починио или сви ученици одељења солидарно, уколико се не утврди починилац);
  •  изван Школе чува достојанство своје личности, углед школе и ученика.

                                                                        Члан 8.

У току коришћења школских  просторија ( кухиње, трпезарије, библиотеке са читаоницом,  сале за физичко васпитање са свлачионицама, школског дворишта) ученици и запослени у Школи су обавезни на уредност.

                                                                        Члан 9.

Ученик чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје школа.

Ученик који исправља и дописује податке у школској евиденцији или исправама које издаје школа подлеже дисциплинској одговорности.

Ученик је дужан да родитељу, односно старатељу стави на увид ђачку књижицу у коју одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитно-дисциплински меру и др.

                                                                        Члан 10.

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи  и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању, а међусобне евентуалне неспоразуме ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

                                                                        Члан 11.

Ученици треба да поштују личност наставника и осталих запослених у Школи и уважавају њихова искуства и напоре у раду на образовању и васпитњу и да им пружају помоћ и сарадњу.

Неспоразуме ученика и наставника  решава директор школе, уз помоћ педагога, психолога Школе, а по потреби уз присуство родитеља.

                                                                         Члан 12.

Ученик може дисциплински да одговора само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом или Правилником о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика.

За лакшу повреду обавезе ученика се изричу  васпитне мере у складу са Правилнкиком, а за теже повреде васпитно- дисцплинске мере у складу са Законом и Статутом.

Родитењ је дужан да надокнади материјалну штету коју ученик причини школи намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

                                                                        Члан 13.

Ученику је у школи забрањено да:

1.уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;

2.својевољно напушта час;

3.уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка  и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика;

4.да се понаша грубо, агресивно и примитивно према запосленима у Школи и другим лицима;

5.самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

6.пуши у просторијама Школе и дворишту;

7.улази у зборницу и друге службене просторије Школе без позива, односно одобрења;

8.задржава се у ходницима за време часа.

Забрана из тачки 1. до 4, 7. и 9. односи се и на родитеље и трећа лица.

                                                                        Члан 14.

Ученици улазе у школску зграду из дворишта.

У изузетним приликама, по одобрењу дежурног наставника или другог запосленог у Школи, ученик може ући на службени улаз.

                                                                        Члан 15.

На звоно за почетак часа ученици су дужни да буду на својим местима.

За време трајања часа у просторијама и објекту школе сви ученици и запослени у школи дужни су да обезбеде ред и мир,а за време наставе, после наставе или евентуалног неодржавања часова, није дозвољено задржавање по ходницима.

За време одмора ученицима се забрањује излазак из школског дворишта.

По завршетку наставе ученици морају да оставе учионицу уредну и чисту.

Члан 16.

Ученик који се непримерено, грубо и агресивно понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима, подлеже дисциплинској одговорности, у складу са Законом и Правилником о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика.

                                                                        Члан 17.

Ако ученик изостаје са наставе дуже од два дана, одељењски старешина ће о томе одмах обавестити његовог родитеља, односно старатеља.

Изостајање са наставе ученик правда лекарским оправдањем школског лекара или оправдањем родитеља, односно старатеља, накасније у року од три дана од дана повратка у Школу.

Родитељ односно старатељ може опрвдати изостанак са наставе највише пет дана а за дуже одсуствовање ученика родитељ је дужан да упути молбу директору школе.

Злоупотреба уверења, оправдања и исправе о одсуствовању са наставе повлачи дисциплинску одговорност ученика. 

                                                           

Члан 18.

Одељењски старешина  је  дужан да обавести родитеља, односно старатеља о ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу најкасније два дана од дана престанка похађања наставе. Ако родитељ по пријему обавештења не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно похађање наставе одељенски старешина пријављује педагогу и психологу а они одмах обавештавају  Општину Нови Београд.

                                                                        Члан 19.

Ако је ученик дошао до сазнања да му је неко право ускраћено, осим остваривања заштите права утврђених законом, заштиту истих затражиће од директора Школе уз помоћ одељењског старешине и психолога, односно педагога.

Када је ученику у Школи нанета повреда или учињена материјална штета, ученик има обавезу да то одмах пријави одељенском старешини, дежурном наставнику, педагогу, психологу и директору Школе ради предузимања одговарајућих мера.

                                                                        Члан 20.

Одељењски старешина обезбеђује дежурне ученике, а њихов број и место дежурства зависи од потребе да се обезбеди брига о раду и безбедности ученика.

Обавезе дежурних ученика су да:

–          у школу дођу 15 минута пре почетка наставе,

–          дежурном наставнику поможу у оджавању реда и дисциплине у школи,

–          воде евиденцију о уласку страних лица у школу.