Правила понашања Ученика, Запослених и Родитеља Ученика Школе

На основу члана 57. став 1.тачка 1. а у вези са чланом 43. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009,52/2011 и 55/2013) Школски одбор ОШ “ Јован Дучић““ , на седници одржаној дана 25.12.2013.године донео је:

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ШКОЛЕ

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

                                                                        Члан 1.

 

Овим правилима утврђују се основна правила понашања у Основној школи  „Јован Дучић“ (у даљем тексту: Школа) и ближе уређују обавезе и одговорности: ученика, запослених у Школи, родитеља ученика и других лица која успоставе сарадњу са школом или користе услуге школе.

                                                                        Члан 2.

У Школи се остварују основни циљеви и задаци образовања и васпитања утврђени законом, Статутом и другим актима установе.

Организацијом рада Школа обезбеђује све потребне услове за рад и успешно спровођење реда и дисциплине.

У циљу очувања имовине и појачане безбедности деце, ученика и запослених у установи, утврђују се основна правила живота и рада, а која се односе на све ученике, запослене и сва друга лица која користе услуге Школе.

Ученици, запослени, родитељи ученика и друга лица дужни су да се понашају на начин и у складу са Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време образовно басопиутног рада и других активности које организује школа.

                                                                        Члан 3.

Поштовањем и применом ових Правила обезбеђује се: несметан рад, повећана безбедност ученика, очување школске имовине, општа и радна дисциплина и доприноси се бољем успеху ученика и угледу Школе.

Школа је обавезна да почетком сваке школске године упозна родитеље са могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја и са условима под којима се врши осигурање.

У циљу заштите ученика и запослених у Школи се спроводе мере заштите од пожара предвиђене Законом, а које подразумевају обезбеђеност Школе ватрогасним апаратима, обуку запослених за руковање њима и понашање у случају опасности и редовну контролу обучености запослених.

                                                                        Члан 4.

У Школи је, у складу са одредбама Закона, забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школског простора у те сврхе.

У Школи није дозвољено деловање секти.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

                                                                     Члан 5.

 Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању, Статутом а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање а нарочито право на:

-квалитетан образовно васпитан рад;

-увашавање личности;

-подрђку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

-заштиту од дискримнације, насиља, злостављања и занемаривања;

-благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

-информација о његовим правима и обавезама;

-слободу удруживања у различите групе, клубове у ученички парламент;

-подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

-покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно васпитном процесу уколико права из овог члана нису остварена;

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, увађавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељенског старешине, психолога и педагога.

                                                             Члан 6.

Ученик и његов родитељ може да подноси пријаву директору школе у случају непримереног понашања запосленог.

Директор школе је дужан да пријаву размотри  и одлучи по њој.

Запослени у школи је дужан да пријави директору, односно Школском одбору, кршење права ученика предвиђених овим Правилима и Законом.

У случају повреде и материјалне штете ученик има право да то пријави дежурном наставнику и одељенском старешини ради предузимања одговарајућих мера.

                                                             Члан 7.

Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта и жалбу на испит.

Дужност ученика је да:

 • редовно похађа наставу, стиче знања и овладава вештинама и уредно извршава друге обавезе у процесу образовно-васпитног рада утврђеног Годишњим програмом рада Школе;
 • уредно похађа часове допунске и додатне наставе у које је, према индивидуалним потребама, укључен;
 • у Школу долази прикладно одевен (дечаци не смеју да носе: шортс, мајице на трегере, папуче за плажу, капе, качкете, капуљаче на часу, навијачка обележја на часу, мајице и дуксеве са провокативним налепницима и текстовима, расистичка, нацистичка и секташка обележја, упадљиво исцепане фармерке; девојчице не смеју да носе: шотрс, прекратке сукње, прекратке мајице које обнажују стомак, мајице са дубоким деколтеом и танким бретелама, обућу са високим потпетицама, папуче за плажу, мараме на глави за време часа, мајице и дуксеве са провокативним налепницама и текстовима, расистичка, нацистичка и секташка обележја, упадљиво исцепане мајице), брине о личној уредности и хигијени, хигијени школских просторија и школске средине у целини;
 • долази у Школу најкасније 10 минута пре почетка часа, а после знака за почетак наставе да се налази на свом месту, спреман за почетак часа;
 • дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе и других облика образовно-васпитног рада, испита, културних и других активности;
 • води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време школског одмора;
 • по уласку у Школу искључи мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерске технике којима се ремети ред при образовно-васпитном раду;
 • чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе;
 • надокнади материјалну штету причињену намерно или из крајње непажње имовини Школе или имовини других организација за време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада (по утврђеним чињеницама штету надокнађује ученик који је штету починио или сви ученици одељења солидарно, уколико се не утврди починилац);
 •  изван Школе чува достојанство своје личности, углед школе и ученика.

                                                                        Члан 8.

У току коришћења школских  просторија ( кухиње, трпезарије, библиотеке са читаоницом,  сале за физичко васпитање са свлачионицама, школског дворишта) ученици и запослени у Школи су обавезни на уредност.

                                                                        Члан 9.

Ученик чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје школа.

Ученик који исправља и дописује податке у школској евиденцији или исправама које издаје школа подлеже дисциплинској одговорности.

Ученик је дужан да родитељу, односно старатељу стави на увид ђачку књижицу у коју одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитно-дисциплински меру и др.

                                                                        Члан 10.

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи  и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању, а међусобне евентуалне неспоразуме ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

                                                                        Члан 11.

Ученици треба да поштују личност наставника и осталих запослених у Школи и уважавају њихова искуства и напоре у раду на образовању и васпитњу и да им пружају помоћ и сарадњу.

Неспоразуме ученика и наставника  решава директор школе, уз помоћ педагога, психолога Школе, а по потреби уз присуство родитеља.

                                                                         Члан 12.

Ученик може дисциплински да одговора само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом или Правилником о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика.

За лакшу повреду обавезе ученика се изричу  васпитне мере у складу са Правилнкиком, а за теже повреде васпитно- дисцплинске мере у складу са Законом и Статутом.

Родитењ је дужан да надокнади материјалну штету коју ученик причини школи намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

                                                                        Члан 13.

Ученику је у школи забрањено да:

1.уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;

2.својевољно напушта час;

3.уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка  и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика;

4.да се понаша грубо, агресивно и примитивно према запосленима у Школи и другим лицима;

5.самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

6.пуши у просторијама Школе и дворишту;

7.улази у зборницу и друге службене просторије Школе без позива, односно одобрења;

8.задржава се у ходницима за време часа.

Забрана из тачки 1. до 4, 7. и 9. односи се и на родитеље и трећа лица.

                                                                        Члан 14.

Ученици улазе у школску зграду из дворишта.

У изузетним приликама, по одобрењу дежурног наставника или другог запосленог у Школи, ученик може ући на службени улаз.

                                                                        Члан 15.

На звоно за почетак часа ученици су дужни да буду на својим местима.

За време трајања часа у просторијама и објекту школе сви ученици и запослени у школи дужни су да обезбеде ред и мир,а за време наставе, после наставе или евентуалног неодржавања часова, није дозвољено задржавање по ходницима.

За време одмора ученицима се забрањује излазак из школског дворишта.

По завршетку наставе ученици морају да оставе учионицу уредну и чисту.

Члан 16.

Ученик који се непримерено, грубо и агресивно понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима, подлеже дисциплинској одговорности, у складу са Законом и Правилником о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика.

                                                                        Члан 17.

Ако ученик изостаје са наставе дуже од два дана, одељењски старешина ће о томе одмах обавестити његовог родитеља, односно старатеља.

Изостајање са наставе ученик правда лекарским оправдањем школског лекара или оправдањем родитеља, односно старатеља, накасније у року од три дана од дана повратка у Школу.

Родитељ односно старатељ може опрвдати изостанак са наставе највише пет дана а за дуже одсуствовање ученика родитељ је дужан да упути молбу директору школе.

Злоупотреба уверења, оправдања и исправе о одсуствовању са наставе повлачи дисциплинску одговорност ученика. 

                                                           

Члан 18.

Одељењски старешина  је  дужан да обавести родитеља, односно старатеља о ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу најкасније два дана од дана престанка похађања наставе. Ако родитељ по пријему обавештења не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно похађање наставе одељенски старешина пријављује педагогу и психологу а они одмах обавештавају  Општину Нови Београд.

                                                                        Члан 19.

Ако је ученик дошао до сазнања да му је неко право ускраћено, осим остваривања заштите права утврђених законом, заштиту истих затражиће од директора Школе уз помоћ одељењског старешине и психолога, односно педагога.

Када је ученику у Школи нанета повреда или учињена материјална штета, ученик има обавезу да то одмах пријави одељенском старешини, дежурном наставнику, педагогу, психологу и директору Школе ради предузимања одговарајућих мера.

                                                                        Члан 20.

Одељењски старешина обезбеђује дежурне ученике, а њихов број и место дежурства зависи од потребе да се обезбеди брига о раду и безбедности ученика.

Обавезе дежурних ученика су да:

–          у школу дођу 15 минута пре почетка наставе,

–          дежурном наставнику поможу у оджавању реда и дисциплине у школи,

–          воде евиденцију о уласку страних лица у школу.

 

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

                                                                        Члан 21.

Дужности су да:

 • долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе, односно свог првог часа;
 • одлази на време на час;
 • о свом изостајању благовремено извештава директора или дежурног наставника, ради благовременог организовања замене;
 • свако неоправдано изостајање или необавештавање директора о изостајању са посла или закашњењу, сматраће се повредом радне обавезе;
 • наставник који је организовано допунски час или друге активности дужан је да брине о боравку ученика у школи од почетка допунског часа или друге активности, па до њеног завршетка;
 • користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал само у службене сврхе;
 • долази на наставу прикладно одевен;
 • не напушта час, осим у изузетним случајевима (на позив директора и сл.);
 • да се по завршетку  часа, за време великог одмора и по завршетку наставе брине да ученици изађу из учионице остављајући је у уредном стању и да из учионице изађе тек кад учионицу напусте сви ученици;
 • поштује распоред дежурства који одређује директор.

                                                                        Члан 22.

Одељењски старешина је дужан да:

 • брине о укупном раду и успеху својих ученика;
 • води уредно дневник рада, односно разредну књигу, матичну књигу ученика  и другу прописану евиденцију о образовно-васпитном раду, попуњава: ђачку књижицу, сведочанство, преводницу и друге јавне исправе;
 • благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију;
 • правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања лекара или оправдања родитеља, односно старатеља ученика;
 • уписује обавештења за родитеље, односно старатеље ученика у ђачку књижицу и врши контролу да ли су примили обавештење;
 • сарађује са родитељима, односно старатељима ученика, одржава родитељске састанке и ткз. „отворена врата“ и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху ученика и пружа информације о другим активностима школе;
 • брине о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других ваннаставних активности ученика;
 • води поступак за утврђивање повреда обавеза ученика из свог одељења.
 • похваљује успешне ученике и предлаже за награђивање ученике који постижу изузетне резултате у свом раду.

                                                                        Члан 23.

Међусобни односи наставника, осталих запослених у Школи и ученика треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге Школе.

                                                                        Члан 24.

Распоредом дежурства директор одређује дежурство наставника, време и место дежурства.

                                                                        Члан 25.

Дежурни наставник је дужан да на посао дође 30 минута пре почетка наставе и дежура на месту у Школи на коме му одреди директор.

Дежурни наставник уредно води књигу дежурства и у њу уписује све промене које су од значаја за живот и рад у школи, а посебно настале штете и њихове починиоце, као и одсуства и закашњења наставника.

                                                                                                                       

Члан 26.

Стручни сарадници у Школи су: школски психолог, педагог и библиотекар.

Дужности стручних сарадника су:

 • долазе у школу најкасније 10 минута пре почетка радног времена;
 • својим стручним знањем и саветодавним радом унапређује образовно васпитни рад у школи и прушају стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима по питањима која су од значаја за образовање и васпитање ученика;
 • остварују сарадњу са наставницима, директором Школе и осталим запосленима;
 • остварују сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика;
 • извршавају друге обавезе утврђене  законским прописима  у основној школи.

 

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ВАННАСТАВНОГ ОСОБЉА

 

                                                                      Члан  27.

 

Дужности запослених који обављању правне и административно финансијске послове су да:

-долазе на посао на време и прикладно обучени;

-обавесте директора о изостајању с посла, из службених као и приватних разлога;

– се професионлано  опходе према ученицима, родитељима ученика, запосленим у школи и другим лицима;

                                                                    Члан 28.

Домар је дужан да:

 • свакодневно прегледа учионице, кабинете и друге просторије Школе у циљу уочавања кварова и недостатака;
 • утврђује стање објекта и опреме и води евиденцију;
 • брине о безбедности објекта;
 • дужан је да обавести директора о свим недостацима и кваровима у објекту;
 • одржава уредност дворишта ,посебно зелене површине, заједно са спремачицама;

                                                                        Члан 29.

Дужности спремачице су да:

 • одржава чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена;
 • помаже у раду дежурном наставнику и дежурним ученицима;
 • дежура на свом спрату и не удаљава се са радног места без дозволе директора;
 • предузима мере у сарадњи са дежурним наставником да се очува ред и мир, посебно безбедност ученика, запослених у Школи и имовина;
 • благовремено обавештава задуженог запосленог о потреби за средствима за одржавање чистоће;
 • по завршетка рада у другој смени предузима све мере да се обезбеди објекат Школе ( да се објекат закључа, погасе светла, затворе прозори, провере водоводне, грејне и друге инсталације).

Члан 30.

Све запослени дужни су да на посао долазе прикладно одевени.

 

У одевању нису дозвољене: кратке сукње, кратке панталоне и шорцеве, прозирна одећа, папуче за плажу, мајице које обнажују стомак, мајице са дубоким деколтеом, мајице са танким бретелама могу се носити само уз кошуљу и блејзер, уске панталоне се могу носити уз дужу тунику или кошуљу.

 

 

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА       

                                                                        Члан 31.

Родитељ, односно старатељ ученика има право и дужност да:

 •  се редовно информише о понашању, учењу и успеху свог детета код одељенског старешине;
 • обавештава одељенског старешину и благовремено доставља оправдања;
 • поштује правила реда, налоге и предлоге дежурног наставника, дежурног ученика, службе обезбеђења и директора Школе;
 • у случају потребе, разговара са предметним наставником у предвиђеном термину-отворена врата и даје му сва потребна обавештења;
 • редовно присуствује родитељским састанцима;
 • да се удаљи из Школе на захтев дежурног наставника, службе обезбеђења или директора Школе;
 • има право да бира и да буде биран у органе Школе;
 • доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова и квалитета рада школе.

Члан 32.

Родитељима и другим лицима није дозвољено кретање по школском објекту, којим би се реметио ток и узроковао прекид наставе.

Родитељима није дозвољен самовољан улазак у учионицу, канцеларије, просторије целодневне наставе и друге просторије школе..

Родитељи и друга лица улазе на службени улаз и пријављују се дежурном ученику ради идентификације

Лица из става 3. овог члана , уколико се задржавају у ходницима и другим просторијама школе, не смеју ометати васпитно образовни рад и дужни су да се придржавају упутстава дежурних наставника и радника запослених на пословима физичко техничког обезбеђења ученика.

Члан 33.

 

Родитељ је дужан да, у најбољем интересу ученика: сарађује са Школом, учествује у превентивним мерама и активностима, уважава и поштује личност свог детета, других ученика, запослених и других родитеља.

Родитељ  не сме својим понашањем у Школи да изазове или допринесе појаву насиља, злостављања и занемаривања.

Према родитељима који се непримерено понашају, изазивају сукобе са ученицима, другим родитељима или запосленима у просторијама Школе, директор  предузима мере у складу са законом.

Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, Школа је дужна да одмах обавести полицију.

Када је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло лице, према ученику директор је обавезан да истовремено обавести родитеља ученика који је изложен насиљу, злостављању и занемаривању, надлежни центар за социјални рад и полицију.

                                                                      Члан 34.

Међусобни односи наставника и осталих запослених у школи, ученика и родитеља треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у циљу остваривања образовно васпитног процеса.

                                                                        Члан 35.

Школа не може да прикуља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља.

                                                                        Члан 36.

У Школи је забрањено:

 

-уношење оружја, оруђа и других предмета којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и других запослених, нанети штета школској и личној имовини;

-самовољно решавање сукоба употребом силе;

-уношење и конзумирање алкохола, дроге и других средстава са психо активним дејством;

-пушење у просторијама школе и школског дворишта;

-испољавање страначке припадности, припадностима сектама као и сваки облик национализма;

-употреба мобилног телефона на часу.

 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

                                                                        Члан 37.

 Непоштовања Правила понашања од стране запослених и ученика Школе повлачи одговорност.

Члан 38.

 

Измене и допуне ових  Правила понашања врши се на начин и по поступку прописаном за његово доношење.

                                                                        Члан 39.

Правила понашања ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

                                                                        Члан 40

Ступањем на снагу ових Правила понашања престају да важе Правила понашања у ОШ

„Јован Дучић“ број                    године.

 

 

Датум објављивања:                                                             

Председник Школског одбора

 

 

08.01.2013. године                                                     

__________________________

 

Горан Поднар