Пословник о раду Ученичког парламента

На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС” бр. 72/2009 и 52/2011 ) Школски одбор ОШ“Јован Дучић“ на седници одржаној дана 1.11.2011.године доноси следећи:

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником о раду ученичког парламента ( у даљем тексту:Пословник ) уређују се: избор чланова ученичког парламента, услови и поступак избора представника одељења и његовог заменика,заседање парламента и доношење одлука, избор председника ученичког парламента и програм рада.

Члан 2.

Ученички парламент оснива се ради:

1. давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, начину уређивања школског простора,избору уџбеника,слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2. разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3. обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима Ученичког парламента;

4. активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе

5. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика

II ПОСТУПАК ИЗБОРА ПРЕДСТАВНИКА ОДЕЉЕЊА И ЊЕГОВОГ ЗАМЕНИКА

Члан 3.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Свако одељење бира по два представника .

Заменик представника присуствује када је представник одељења спречен да присуствује седници Ученичког парламента.

Члан 4.

Представници одељења у Ученичком парламенту могу бити искључиво ученици који су у претходном разреду имали примерно владање.

Члан 5.

Гласање за избор председника парламента је тајно или јавно . Кандидат са највећим бројем гласова бира се за председника парламента . Уколико не обавља своју дужност, председник може бити смењен већином гласова чланова Парламента.

Ученици одељења који на оваквом гласању добије највише гласова су представници одељења у Ученичком парламенту.

Ако два или више ученика добију исти број гласова у следећем кругу се тајно гласа само између њих.

Гласови које евентуално добију ученици који не испуњавају услов из члана 4 .Пословника сматраће се неважећим.

О избору представника и заменика одељења у Ученичком парламенту одељењски старешина обавештава руководиоца парламента најкасније два дана после спроведеног избора.

Члан 6.

Ученици школе који нису чланови Ученичког парламента могу присуствовати седницама Ученичког парламента, али не могу учествовати у гласању.

Члан 7.

Избор чланова Ученичког парламента (представника одељења и његовог заменика) врши се за текућу школску годину на часу одељењске заједнице на коме обавезно присуствује одељењски старешина.

III ЗАСЕДАЊЕ ПАРЛАМЕНТА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Члан 8.

Парламент се састаје по потреби, а најмање четири пута годишње.

Члан 9.

Парламент одлуке изгласава већином гласова од броја присутних.

Члан 10.

Ученички парламент може заседати и када нема кворум (присутно 50% + 1 члан Ученичког парламента), али своја мишења и предлоге може усвајати већином присутних чланова, на седници на којој има испуњен кворум за рад Ученичког парламента.

Члан 11.

Чланови парламента су дужни да редовно долазе на састанке парламента. Они су обавезни да на часовима одељенске заједнице обавесте остале ученике о раду парламента и разговарају о свим питањима која могу бити важна за парламент.

Током расправе представници парламента се не смеју међусобно вређати и исказивати нетрпељивост и мржњу. Свако мишљење се мора уважити и поштовати. Представници парламента се јављају за реч подизањем руке.

Члан 12.

Парламент бира два представника ученика који присуствују и учествују у раду Школског одбора, без права одлучивања.

Члан 13.

Састанке парламента заказује руководиоц парламента или председник парламента.

Члан 14.

Састанцима парламента може да присуствује и неко од наставника, директор школе, педагог или психолог.

Члан 15.

На сваком састанку води се записник.

IV ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Члан 16.

Ученички парламент бира тајним гласањем или јавним гласањем између најмање три кандидата председника Ученичког парламента на првој конститутивној седници за текућу школску годину.Председника ,заменика председника и записничара бирају чланови парламента већином гласова присутних чланова парламента .

Ученички парламент бира тајним гласањем или јавним гласањем између бар три кандидата, заменика председника и записничара Ученичког парламента на првој конститутивној седници Ученичког парламента за текућу школску годину.

V ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Члан 17.

Ученички парламент доноси програм рада на првој седници после конститутивне седнице.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе. Ученички парламент може да се удружи у заједницу са другим ученичким парламентима.

Члан 18.

Чланови Ученичког парламента, председник Ученичког парламента,заменик председника и записничар бирају се за сваку школску годину.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

члан 19.

Пословник о раду ученичког парламента може се мењати по потреби на предлог већине чланова Парламента.

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Објављен на огласној табли Школе ___________________________ .

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА