Ученички парламент – Шта је то?

Ученички парламент  је место где ученици могу да изложе своја мишљења и ставовe.Парламент чине ученици седмих и осмих разреда (по двоје ученика из разреда) са педагогом и психологом школе , који покушавају да побољшају и чине пријатним боравак ученика у школи и одговоре на многа питања ученика.

Да би неко био члан Ђачког парламента битно је да буде  ученик са примерним владањем.

Д О Б Р О Б И Т   О Д   О С Н И В А Њ А  Ђ А Ч К О Г     П А Р Л А М Е Н Т A :

 • прихватање права  и одговорности
 • уважавање личности ученика
 • свестран развој ученика
 • искуство тимског рада
 • учење о различитости и недискриминаторском понашању
 • jaсна и благовремена информисаност свих ученика
 • могућност утицаја на одлуке битне за ученике
 • прихватање права  и одговорности
 • уважавање личности ученика
 • свестран развој ученика
 • искуство тимског рада
 • учење о различитости и недискриминаторском понашању
 • jaсна и благовремена информисаност свих ученика
 • могућност утицаја на одлуке битне за ученике
 • квалитет сарадње између ученика и наставника
 • веће задовољство радом и животом у школи.

Шта је ученички парламент ?

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин  удруживања ради заступања свих интераса ученика у школи, као и учешче ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Постојање парламента даје ученицима могућностда дају мишљење и предлоге стучним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору школе о правима понашања у школи, њихов план активности саставни је део Годишњег плана рада школе, учествују у активностима планираним Школским развојним планом  и самовредновањем, учествује у хуманитарним акцијама, спортским и другим такмичењима, организују сарадњу са осталим вршњацима и истовремено покрећу за побољшањем  живота и рада у школи.

Ученички парламент на првој седници усваја Правилник о раду УП, врши избор председника , њиховог  заменика и записничара.Седнице УП  организују се по потреби и редовно се води записник.

 

ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ