Пословник о раду Савета родитеља

На основу члана 92. Статута ОШ „Јован Дучић“ Школски одбор ОШ „Јован Дучић“ на седници одржаној дана 07.12.2007. године, доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ДУЧИЋ“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

          Овим Пословником ОШ „Јован Дучић“ у Београду (у даљем тексту: Школа), ближе се уређује рад Савета родитеља.

Члан 2.

          Рад Савета родитеља је јаван.

О остваривању јавности рада Савета родитеља стара се председник Савета родитеља.

II ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНА САВЕТА РОДИТЕЉА

Члан 3.

          Члан Савета родитеља има право и дужност да присуствује седницама Савета родитеља и да учествује у његовом раду и одлучивању.

О присуствовању члана Савета родитеља седницама, води се евиденција.

Члан Савета родитеља који је из оправданих разлога спречен да присуствује седници Савета родитеља, дужан је да о томе обавести председника и задуженог наставника.

Ако члан Савета родитеља више од три пута узастопно изостане са седнице, а изостанак не оправда,председник Савета родитеља о томе обавештава родитеље одељења чији је он представник на родитељском састанку са предлогом за разрешење и покретање поступка за именовање другог родитеља за члана Савета родитеља у складу са законом и статутом школе.

Члан 4.

          Члан Савета родитеља има право да износи предлоге и мишљења о питањима из делокруга рада Савета родитеља.

III НАЧИН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

1. Сазивање седнице Савета родитеља

Члан 5.

          Седницу Савета родитеља сазива председник Савета родитеља (у даљем тексту: председник),писменим позивом најмање пет дана пре одржавања седнице.

Уз позив са предлогом дневног реда члановима се достављају и други одговарајући материјали о којима ће се расправљати.

Изузетно,у хитним случајевима, председник може да сазове седницу Савета родитеља у краћем року од рока из става 1.овог члана ,с тим да се дневни ред предлаже на самој седници.

У случају спречености председника седницу Савета родитеља сазива и њоме руководи заменик председника.

Прву седницу сазива и истом руководи председник претходног сазива до избора новог председника.

Избор новог председника и заменика председника врши се на конститутивној седници јавним гласањем.

Члан 6.

          Председник припрема седницу Савета родитеља , сазива је и председава седницама,предлаже дневни ред,потписује акта која доноси Савет родитеља и стара се о организацији Савета.

Председник Савета родитеља предлаже известиоце за поједина питања стара се о формулисању одлука и закључака,као и о извршењу донетих одлука.

Члан 7.

Седницама Савета родитеља по службеној дужности присуствују директор школе и задужени наставник.

2. Председавање и одржавање реда на седницама

Члан 8.

          Седницом Савета родитеља председава председник Савета родитеља.

Председника у случају спречености, замењује заменик председника. Ако је и заменик председника спречен, седницом Савета родитеља председава један од чланова Савета родитеља који се бира на самој седници.

Члан 9.

          О реду на седници и о току седнице стара се председник.

За повреду рада и реда на седници члановима Савета родитеља могу да се изрекну: мера упозорења и мера одузимања речи.     Мера упозорења изриче се кад члан Савета родитеља својим понашањем, узимањем речи без одобрења председника, упадањем у реч говорнику или сличним поступком нарушава рад и ред на седници или поступак противно одредбама овог Пословника.

Мера одузимања речи изриче се и члану који својим говором или на други начин нарушава рад и ред на седници или крши одредбе овог Пословника, а већ је претходно упозорен да се придржава реда и одредби овог Пословника.

Мере из овог члана изриче председник, односно председавајући.

Уколико друго лице које присуствује седници нарушава рад и ред на седници Савета родитеља, председник може наложити да се лице удаљи из просторије у којој се седница одржава.

Члан 10.

          Уколико  се редовним мерама не може одржати ред на седници председник може одредити краћи прекид седнице у ком периоду председник предузима мере у циљу обезбеђења наставка седнице.

3. Ток седнице Савета родитеља

Члан 11.

          Председник Савета родитеља утврђује да ли седници присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање.

За пуноважно одлучивање потребно је присуство већине чланова Савета родитеља.

Ако председник на почетку седнице утврди да не постоји кворум седница се одлаже, односно прекида се рад седнице, а истовремено се заказује нова седница или наставак прекинуте седнице са одређеним даном и сатом одржавања нове.

Одсутни чланови Савета родитеља се са одложене седнице о часу и дану одржавања нове седнице или наставка прекинуте седнице писмено обавештавају.

Члан 12.

          Отварајући седницу после констатације о постојању кворума за рад, председник даје потребна саопштења у вези са радом на седници и другим предходним питањима, истовремено обавештавајући чланове Савета родитеља о оправдано одсутним члановима који су пријавили свој изостанак.

После предходних напомена усваја се записник са претходне седнице.

Примедбе које се ставе на записник уносе се без претреса на начин и у форми у којој су дате.

Члан 13.

          Дневни ред предлаже председник.

Предложени дневни ред може бити измењен и допуњен на предлог сваког члана Савета родитеља о чему се, као и о самом дневном реду, одлучује без расправе.

Члан 14.

          После усвајања дневног реда, прелази се на разматрање појединих питања по утврђеном дневном реду. Разматрање обухвата уводно излагање представника предлагача и расправу, с тим што Савет родитеља, зависно од значаја питања, може одлучити да се одмах пређе на расправу без уводног излагања.

Члан 15.

          Расправа на седници се води о сваком питању које је на дневном реду, осим ако Савет родитеља одлучи да се о поједином питању одлучује без предходне расправе.

Председник даје реч учесницима расправе по реду пријављивања.

Кад излагање заврши последњи учесник у расправи, или кад о неком питању није било расправе председник констатује да је расправа завршена.

Члан 16.

          Ако се учесник у расправи удаљи од дневног реда, председник ће га на то упозорити, а ако се и после упозорења и даље не држи дневног реда председник је овлашћен да му одузме реч.

Члан 17.

          Пре или после расправе Савет родитеља може да одлучи да се поједино питање скине са дневног реда или да се врати обрађивачу на даље проучавање или допуну.

4. Одлучивање

Члан 18.

          Након закључења расправе, односно констатације да расправе није било, прелази се на одлучивање путем гласања.

 

Члан 19.

          Савета родитеља своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја својих чланова.

Члан 20.

          Гласање на седници Савета родитеља је јавно.

Јавно гласање врши се акламацијом – дизањем руку или прозивком, на тај начин што председник предлаже да се чланови најпре изјасне ко је „за“ предлог, ко је „против“ предлога, односно има ли „уздржаних“ од гласања. Резултате јавног гласања утврђује и објављује председник односно председавајући.

Доношењем одлуке завршава се разматрање и одлучивање о одређеној тачки дневног реда.

5.Закључивање седнице Савета родитеља

Члан 21.

          Пошто се исцрпе све тачке дневног реда, председник закључује седницу Савета родитеља, сем кад услед обимности дневног реда или из других разлога не може да се заврши разматрање свих тачака дневног реда.

Савет родитеља може да одлучи да се седница прекине, заказујући њен наставак, о чему се писмено обавештавају само одсутни чланови Савета родитеља.

IV ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА

Члан 22.

          О раду на седници Савета родитеља води се записник.

Записник садржи податке присутности и одсутности чланова Савета родитеља, податке о члановима Савета који су оправдали одсуство, податке о члановима који нису оправдали одсуство, о мишљењима изнетим поводом расправљања појединих питања на седници, раду седнице и резултатима гласања о донетим одлукама, који садржи резултате о одлучивању о појединим питањима.

Члан Савета родитеља који је на седници издвоји мишљење може да тражи да се његова изјава унесе у записник.

О састављању записника стара се записничар.

Усвојени записник потписује председник Савета родитеља или друго лице које је председавало седници и записничар.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

          Овај Пословник ступа на снагу одмах по његовом усвајању.

 

Број__________

Београд___________ године

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                                                                                                Булајић Дејан