За Родитеље

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА       

Члан 31.

Родитељ, односно старатељ ученика има право и дужност да:

  •  се редовно информише о понашању, учењу и успеху свог детета код одељенског старешине;
  • обавештава одељенског старешину и благовремено доставља оправдања;
  • поштује правила реда, налоге и предлоге дежурног наставника, дежурног ученика, службе обезбеђења и директора Школе;
  • у случају потребе, разговара са предметним наставником у предвиђеном термину-отворена врата и даје му сва потребна обавештења;
  • редовно присуствује родитељским састанцима;
  • да се удаљи из Школе на захтев дежурног наставника, службе обезбеђења или директора Школе;
  • има право да бира и да буде биран у органе Школе;
  • доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова и квалитета рада школе.

Члан 32.

Родитељима и другим лицима није дозвољено кретање по школском објекту, којим би се реметио ток и узроковао прекид наставе.

Родитељима није дозвољен самовољан улазак у учионицу, канцеларије, просторије целодневне наставе и друге просторије школе..

Родитељи и друга лица улазе на службени улаз и пријављују се дежурном ученику ради идентификације

Лица из става 3. овог члана , уколико се задржавају у ходницима и другим просторијама школе, не смеју ометати васпитно образовни рад и дужни су да се придржавају упутстава дежурних наставника и радника запослених на пословима физичко техничког обезбеђења ученика.

Члан 33.

 

Родитељ је дужан да, у најбољем интересу ученика: сарађује са Школом, учествује у превентивним мерама и активностима, уважава и поштује личност свог детета, других ученика, запослених и других родитеља.

Родитељ  не сме својим понашањем у Школи да изазове или допринесе појаву насиља, злостављања и занемаривања.

Према родитељима који се непримерено понашају, изазивају сукобе са ученицима, другим родитељима или запосленима у просторијама Школе, директор  предузима мере у складу са законом.

Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, Школа је дужна да одмах обавести полицију.

Када је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло лице, према ученику директор је обавезан да истовремено обавести родитеља ученика који је изложен насиљу, злостављању и занемаривању, надлежни центар за социјални рад и полицију.

Члан 34.

Међусобни односи наставника и осталих запослених у школи, ученика и родитеља треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у циљу остваривања образовно васпитног процеса.

Члан 35.

Школа не може да прикуља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља.

Члан 36.

У Школи је забрањено:

 

-уношење оружја, оруђа и других предмета којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и других запослених, нанети штета школској и личној имовини;

-самовољно решавање сукоба употребом силе;

-уношење и конзумирање алкохола, дроге и других средстава са психо активним дејством;

-пушење у просторијама школе и школског дворишта;

-испољавање страначке припадности, припадностима сектама као и сваки облик национализма;

-употреба мобилног телефона на часу.